سنتیک شیمیایی هیدرولیز استات اتیل

اگر این وبلاگ برای شما عزیزان مهم و کاربردی است لطفا ابتدا مطلب زیر را بخوانید 

با تشکر :

{لطفا ابتدا ما را با پیوستن به کانال ( ترفتد و دانستنی + سرگرمی و خنده ) حمایت کنید این کانال تبلیغات نیست و صرفا برای همین وبلاگ است 

ما برای شما عزیزان بهترین ها را به ارمغان آورده ایم پس لطفا شما نیز با پیوستن به این کانال هم ما را یاری کنید و هم با ترفندهای کاربردی و دانستنی های مهم دنیا آشنا شوید + کلی کلیپ خنده دار و جوک های توپ تا روده بر بشی از خنده 

با تشکر مدیریت وبلاگ


لینک کانال :   tarfandodanestani@    }
سنتیک شیمیایی هیدرولیز

استات اتیل

 

آزمایشگر:

شماره دانشجویی

استاد:

تاریخ انجام آزمایش :

تاریخ ارائه:

====================================

هدف آزمایش:

بدست آوردن ثابت سرعت واکنش هیدرولیز استات اتیل در دو دمای مختلف وبه دنبال آن محاسبه نشاندادن انکه واکنش از درجه یک استو محاسبه انرژی اکتیواسیون.

==========================================

تئوری آزمایش:

ااز نتایج تجربی سرعت فعل و افعالات شیمیایی عدد ثابت فعل وانفعالات برای دو درجه مختلف محاسبه می شود.

سرعت واکنش عبارتست از تغییرات غلظت یک ماده ( واکنشگر یا محصول ) نسبت به زمان ،که برای یک واکنش درجه اول A→product روابط زیر را برای سرعت داریم ، که K ثابت سرعت واکنش می باشد.


- dC/dt=kC

از انتگرال گیری از رابطه بالا داریم :

-2.303*logC=kt-const                                                                                                  (1


k=2.303/t1-t2*log C1/C2                                                                                                                                     (2


k=2.303/t*logC0/C                                                                                                      (3

که C نشان غلظت در زمان t می باشد وC0 ،C1 ،C2 غلظت در زمان t=0 می باشد.

برای یافتن انرژی اکتیواسیون واکنش می توان از رابطه آرنیوس در دو دمای مختلف اسفاده کرد.

 

k=Aexp(-E0/RT)→lnk = lnA-E0/R(T2-T1/T2T1)

R ثابت گاز ها،A ضریب پیشنمایی آرنیوس،E0 انرژی اکتیواسیون واکنش می باشد.

برای فعل و انفعال درجه اول k بطور عددی برابر است با قسمتی از مواد که برای واکنش درجه اول ،سرعت فعل و انفعال را می توان بدون اطلاع از غلظت اولیه مواد ترکیب شونده ویا حتی غلظت واقعی در مراحل مختلف پیدا کرد.

============================================================


وسایل استفاده شده:

 

ترموستات برای دمای 25C ،6 ارلن مایر،250ml یک پیپت5cc ،یک پیپت 50 cc ،5ccاستات اتیل0.2N ،

سود، معرف فنول و 100cc اسید کلریدریک 0.1N .

 

                                                              1

روش آزمایش:

در دو ارلن 250سی سی بطور مجزا 100سی سی HCL  0.1 نرمال و نیز 5 سی سی اتیل استات  را در آنها می ریزیم. یکی را در دمای 25 درجه ودیگری را در دمای محیط قرار داده ومی گذاریم تا به تعادل دمایی برسد. سپس از هر کدام 5 سی سی محلول را بر داشته( با پیپت) و همراه 50سی سی آب مقطر داخل یک ارلن می ریزیم.سپس با سود 0.1 نرمال تیتر میکنیم ، زمانی که رنگ محلول زیر بورت صورتی شد ، تیتر کردن را خاتمه می دهیم.این آزمایش را 5 بار با فاصله زمانی 10 دقیقه انجام می دهیم.

============================================================

آزمایش در 25 درجه سانتیگراد:

:0:0:0:0:0:0:0:0

    T=0         T=10      T=20      T=30       T=40          min

:0:0

   56.5cc     46.7cc    45.4cc    46.4cc      46.8cc          V     


آزمایش در دمای محیط :

:0:0:0:0:0:0:0

 


    T=0        T=10       T=20       T=30        T=40      MIN

:0:0

:0

   41cc        49cc        46.7cc      56cc        48.7cc        V Vs=104.6ml

 

Vx(25°)=48.36ml

Vx(ENVIR)=48.28ml


P2(25°)=0.9273g/ml

P2(ENVIR)=0.929 g/ml


VT=  Vx*100/Vs  +   1000/N * 25P2/M2 Vs


VT(25°) =80.819 ml


VT(ENVIR)=80.88 ml

:0     PERIOD               1               2                3               4               5

:0

                                                                                                               25°

:0

     Ln(VT-Vt)        3.19        3.52           3.56          3.53         3.52

:0:0

 


   PERIOD                  1               2                3               4               5

:0

                                                                                                                  ENVIRONMENT

:0

    Ln(VT-Vt)            3.68         3.46           3.53          3.21          3.47

 

Lnk2/k1=Ea/R(T2-T1/T2*T1) , R=8.314 ,K1=0.24 ,K2=0.52


Ea=188303.2 j/mol=188.3032kj/mol


/ 0 نظر / 185 بازدید