اندازگیری حجم مولی جزیی

اگر این وبلاگ برای شما عزیزان مهم و کاربردی است لطفا ابتدا مطلب زیر را بخوانید 

با تشکر :

{لطفا ابتدا ما را با پیوستن به کانال ( ترفتد و دانستنی + سرگرمی و خنده ) حمایت کنید این کانال تبلیغات نیست و صرفا برای همین وبلاگ است 

ما برای شما عزیزان بهترین ها را به ارمغان آورده ایم پس لطفا شما نیز با پیوستن به این کانال هم ما را یاری کنید و هم با ترفندهای کاربردی و دانستنی های مهم دنیا آشنا شوید + کلی کلیپ خنده دار و جوک های توپ تا روده بر بشی از خنده 

با تشکر مدیریت وبلاگ


لینک کانال :   tarfandodanestani@    }اندازگیری حجم مولی جزیی


آزمایشگر:

شماره دانشجویی:

استاد:

تاریخ انجام آزمایش :

تاریخ ارائه:

============================================================

تئوری:

اکثر متغییر های ترمو دینامیکی بر دو نوعند : 1)آنهایی که خواص بسیط یک فاز را نشان می دهد.

2) آنهایی که خواص ویژه را نشان می دهند و به مقدار فاز بستگی ندارند.

 کمیتهای مولار جزیی از متغییر های مهم ترمودینامیکی است، که به وسیله رابطه زیر تعریف می شود :

 

Q = (∂ Q/∂ Ni)

                                                                                Q:A,G,V,H,E,S,…

 

یکی از خواص بسیار مفید مربوط به کمیت های مولال جزئی برای توابع همگن از قضیه اولر استخراج می شود. طبق این قضیه برای یک تابع همگنF(Ni,…Ni….. ) از مرتبهn معادله زیر برقرار است:

N1( ∂F/∂ N1)+N2 (∂ F/∂ N2)+….+Nr( ∂F/∂ Nr) = nf


افزایش فشار موجب افزایش پتانسیل شیمیائی جسم حل شونده در محلول که مربوط به فاز جامد می شود می گردد. بنابراین جسم حل شونده از فاز محلول آنقدر خارج می شود تا تعادل جدید بدست آید ، بر عکس ، اگر حجم در جامد باشد .حلالیت با افزایش فشار افزایش خواهد یافت.حجم کل یک مقدار محلول شامل 1000 گرم

(55051مول) آب و m مول جسم حل شونده به وسیله رابطه زیر داده می شود :

V=n1 v1 +n2 v2=55.51v1+mv2

که در آن اندیس های 1و2 به ترتیب به حلال و حل شونده ربط دارد.V حجم مولال آب خالص است که برابر

069/18 سانتیمتر مکعب می باشد . بنابرین حجم مولال ظاهریφ جسم حل شونده را به وسیله رابطه زیر تعریف میکنیم :

NiVi=1000/d


Φ=1/d{M2-1000/m*(w-we/wo)}

 

که در آن m مولاریته محلول است و M2 جرم مولکولی جسم حل شونده،d  نیز دانسیته است.

با تعیی نقاطφ وm می توان یک منحنی یکنواختاز میان این نقاط رسم کرده از ضریب زاویه مماس بر این منحنی در غلظت های مورد نظر ، شیب آنها را بدست آورده به هر حال برای محلولهای الکترو لیت ساده ، کمیتهای مولال جزئی بسیاری همانندφ حتی در غلظتهای متوسط به طور خطی با √¯mتغییر می کند . این رفتار با پیش بینی تئوری دبای-هوکل برای محلولهای رقیق مطابقت می نماید در نتیجه داریم:

 

V2=φ + 3√¯m/2*dφ/d√¯m

1

V1 =v1+ m/55.51(√¯m/2*dφ/d√¯m)

 

که در آن φ حجم مولال ظاهری برون یابی شده تا غلظت صفر است . حال می توان نقاط φ نسبت به √¯m را تعیین کرد و بهترین خط مستقیم را زا میان این نقاط رسم نمائید . انحرا فات نقاط تجربی از بهترین خط راست قابل ملاحظه نیست .مگر اینکه داده های تجربی به طور غیر عادی بد باشد .

==========================================================


روش انجام آزمایش:

 200 میلی لیتر محلول 1مولار nacl تهیه نمائید. نمک را با دقت توزین نموده و از بالون ژوژه استفاده کنید.

سپس محلول را داخل یک ارلن خشک می ریزیم وکمی صبر می کنیم تا واکنش پیش رود.

محلولهای 0.5,0.25.0.125,0.0625.0.0312 مولار این محلول را با رقیق کردن آن در بالن ژوژه های متوالی تهیه می نمائیم . سپس با پیکنومتر مقادیر وزنی آب مقطر و تمام محلول هارا به اضافه وزن خالی پیکنومتر یا داشت می کنیم . دقت کنید که برای محلول ها آنهارا با ید در حمام قرار داد.

==========================================================

محاسبات:

:0

 


Wgr     40.63     40.48      40.40    40.33     40.37

:0

 


         1           2              3           4             5                    محلول

:0

 

 


                                                                                     Ww=25.34 g

                                                                                    =15.3خشکw   

Vp =Ww/ρ°=25.41cm³


d1=W-We/Vp=0.995 (g/cm³)

:0       d(g/cm³)        0.995    0.989      0.986     0.983     0.985

:0:0

                1          2              3             4             5             محلول

 

 

:0

m =1/[(d/m)-M2/1000]                   m1=0.0503 ( mol/g )

:0m (mol/g)   0.0503   0.0253  0.0126   0.0063  0.00317

:0:0

             1             2           3             4             5               محلول


:0√¯m (mol/g)^1/2        0.224    0.159   0.112     0.079    0.056

:0:0

                             1           2           3             4           5   محلول


2


:0

Φ=1/d[M2-1000/m(W-We/Ww)]              

=1/0.995[0.05845-1000/0.5*E-6*0.995(40.63-15.33/25.34)]=

=0.0567 m³/mol

:0


Φ         0.0567      0.0551         0.0513          0.0436        0.0435

:0


:0

        1                 2                   3                    4                  5        محلولبا توجه به نمودار:

φ°=0.0385        ,    dφ/d√¯m=0.4

 

:0

V2= φ° +  3/2 √¯m dφ/d√¯m                 V2=0.1729  m³

:0


V2 (m³)      0.1729       0.1339      0.1057        0.0859      0.071

:0


            1                 2               3                   4               5        محلول

:0 

 


V1=V°-m/55.51(√¯m/2*dφ/d√¯m)


V°=1000/Nρ

:0V° (m³)       0.002     0.004     0.008     0.0157    0.032

:0

 


                1            2             3              4             5            محلول

:0:0

 

 


V1 (m³)    0.00195     0.00398      0.00809       0.0156     0.0319   

:0 


:0

              1                2                  3                  4               5       محلول

 

 

 

حجم مولی جزئی نمک                                                 V1°=0.0163m³

 

 

حجم مولی جزئی آب یا حلال                                       V2°=0.071 m³/ 0 نظر / 711 بازدید