محاسبه ی جذب اسید استیک از محلول های با غلظت مختلف آن توسط سطح کربن فعال

اگر این وبلاگ برای شما عزیزان مهم و کاربردی است لطفا ابتدا مطلب زیر را بخوانید 

با تشکر :

{لطفا ابتدا ما را با پیوستن به کانال ( ترفتد و دانستنی + سرگرمی و خنده ) حمایت کنید این کانال تبلیغات نیست و صرفا برای همین وبلاگ است 

ما برای شما عزیزان بهترین ها را به ارمغان آورده ایم پس لطفا شما نیز با پیوستن به این کانال هم ما را یاری کنید و هم با ترفندهای کاربردی و دانستنی های مهم دنیا آشنا شوید + کلی کلیپ خنده دار و جوک های توپ تا روده بر بشی از خنده 

با تشکر مدیریت وبلاگ


لینک کانال :   tarfandodanestani@    }Adsorpation

(Acidacetic)

                                                               

                                                                                                                                

=================================================      

هدف آزمایش:

محاسبه ی حذب اسید استیک از محلول های با غلظت مختلف آن توسط سطح کربن فعا ل (active carbon)

======================================================================

تئوری آزمایش:

واکنش جذب از نظرنوع اتصال به سه دسته تقسیم می شود:

1)شیمییایی((CHEMICAL         2)فیزیکی( (PHYSICS             3) الکتریکیELECTRIC))


*Adsorpation  : جذب

 

**:Absorpationحذب سطحی همراه با پیوند شیمیایی

در جذب absorpation می توان دید که ماهیت مولکولهای جذب شده و جاذب تغییر می کنند. برخی از این جاذب ها بطور انتخابی و برخی بصورت عمومی عمل می کنند.

مثال:

Cacl2 جاذب و بخار آب جسم جذب شده.

از انواع جاذب می توان به شبکه هاب کیریستالی ، سیلیکاژل،ذغال فعال وبرخی از پلیمر های آلی اشاره کرد. این جاذب ها دارای یک سری خصوصیات مشخص می باشند از جمله: اندازه ذراتی که جذب می کنند، سطح داخلی تخلخل بر حسب m²/gr))،اندازه حفره ها ونحوه توزیع حفرهها در سطح جاذب ،این مشخصات از طریق ایزوترم های جذبی محاسبه می شوند.


نیرو هایی که سبب این نوع جذب می گردند از نوع physics هستند. نیروی بین آنها عموما" از نوع واند والس است.

 

نیروی واندروالس: نیرویی است که ناشی از دو قطبی های موقت ایجاد شده به وسیله فشار یا غلظت می باشند.

فروندلیش  وابستگی مولاریته گاز جذب شده در درجه حرارت ثابت را به فشار ویا غلظت بویسله روابط 1-2 نشان داد .

1:


2:

=============================================================

روش انجام آزماییش:


6 ارلن 250میلی لیتری خشک را برداشته و در هر کدام مقدار1.3 گرم ذغال فعال می ریزیم. سپس طبق جدول زیر در هر کدام از ارلن ها مخلوطی از اسید استیک0.15M و آب میریزیم طوری که حجم کل برابر 100mlشود

1

 

:0

 


شماره ارلن         حجم اسید استیک 0.15M         حجم آب مقطر

:0

                              1                              100                            0

:0

                               2                              80                               20       

                               3                              60                              40

:0

                                   4                              40                              60

:0

                               5                              20                               80

:0

:0

:0

                               6                               0                                100

:0

                                                                                                          

درب هر ارلن را توسط چوب پنبه محکم می بندیم و مدتی به آن استرا حت می دهیم و در این حین ارلن را شدیدا" تکان می دهیم پس از آن هر نمونه را به طور جداگانه توسط کاغذ ی صاف می کنیم.

چون کاغذ مقداری از اسید را به خود جذب می کند ،قبل از آن که هر نمونه را صاف کنیم مقداری از آن نمونه را روی کاغذ صافی آماده شدهدر قیف می ریزیم تا آن میزان اسیدی که می خواهد جذب کاغذ شود، بشود.سپس قیف را روی ارلن تمیزی گذاشته و محلول راصاف می کنیم.

پس از ابن که تمام نمونه ها را به این طریق صاف کردیم از هر کدام از محلول هاب صاف شده ، دو نمونه 25ml در دوارلن جداگانه می ریزیم و هر کدام از آنها را بعد از اضافه کردن چند قطره فنول فتالین توسط سود 0.1N  تا رسیدن به نقطه اکی ولان تیتر می کنیمو غلظت اسید موجود در نمونه را بدست می آوریم.

سپس محاسبه میکنیم که چقدر از اسید توسط 1.3 gr  ذغال فعال جذب شده است.

محاسبات:  

                                                                                                                   M1V1=M2V2                   0.1*12.7=N2*10

                                                                                                         

:0

:0

N2-1=0.127N=Ce1

N2-2=0.105N=Ce2

N2-3=0.079N=Ce3

:0

N2-4=0.050N=Ce4

N2-5=0.026N=Ce5

:0

N2-6=0.005N=Ce6

 

:0

:0

:0

                                                                                                     C0=C%*0.15/V

C01=0.15

C02=0.12

C03=0.09

C04=0.06

C05=0.03

C06=0.00

:0


 


2

 

                                                                     (C0-Ce)eq/1000ml*60gr/1eq=X gr

(0.15-0.127)/1000*60=1.38*10^-3g

:0X1=0.00138g

X2=0.00090g

X3=0.00066g

X4=0.00060g

:0

X5=0.00024g

                                                                                    

:0

:0

:0

 Ө =X/m

Ө1=0.001060

Ө2=0.000692

Ө3=0.000507

Ө4=0.000460

5

:0

=0.000184Ө

                                                                                  

حال با توجه به دیتاها نمودار lnӨ -lnCe را رسم می کنیم که در آن شیب نمودار1/n است و عرض از مبداء آن ln k   می باشد.

 

ln Ө =ln k+1/n(lnCe)


lnk=-6.8


k=1.11*E-3


tgά=-1.268=1/n→n=-0.788


/ 0 نظر / 55 بازدید